The Hawaiian Islands Chant | Go Hawaii

에아 마이 하와이이누이아케아

스크롤
내리기

에아 마이 하와이이누이아케아

Nā Kahakuikamoana, Fornander Collection of Hawaiian Antiquities and Folk-lore, Vol. IV
Ea mai Hawaiinuiaakea,
Ea mai loko, mai loko mai o ka po.
Puka mai ka moku, ka aina,
Ka lalani aina o Nuumea,
Ka pae aina o i kukulu o Tahiti.
Hanau o Maui he moku, he aina,
Na kama o Kamalalawalu e noho.
Na Kuluwaiea o Haumea he kane,
Na Hinanuialana he wahine
Loaa Molokai, ke akua, he kahuna,
He pualena no Nuumea.
Ku mai ke alii ka lani.
Ka haluku wai ea o Tahiti.
Loaa Lanai he keiki hookama.
Na Keaukanai i moe aku,
Moe ia Walinuu o Holani,
He kekea kapu no Uluhina,
Hanau Kahoolawe, he lopa.
Kiina aku Uluhina
Moku ka piko o ke kamaiki,
Ka iewe o ke keiki i lele
I komo i loko o ka ape nalu,
Ka apeape kai aleale,
Loaa ka malo o ke kama,
O Molokini ka moku
He iewe ia. He iewe ka moku.
Ku mai Ahukinialaa,
He alii mai ka nanamu,
Mai ka api o ka ia,
Mai ka ale poipu o Halehalekalani.
Loaa Oahu, he wohi,
He wohi na Ahukinialaa.
Na Laakapu he kane ia,
Na Laamealaakona he wahine. 
Hookauhua, hoiloli i ka Nuupoki alii,
Ka heiau kapu a Nonea
I kauila i ka po kapu o Makalii.
Hanau Kauai he alii, he kama, he pua alii,
He huhui alii, a Hawaii,
Na ke poo kelakela o na moku
I pahola ia e Kalani.
Holo wale na moku i Holani,
I ka wewehi kapu a ka lanakila.
Kulia i ka moku a Kanekanaloa
Ka ihe laumaki i Polapola
Nana i mahiki Wanalia.
O Wanalia ke kane,
O Hanalaa ka wahine,
Hanau Niihau he aina, he moku,
He aina i ke aa i ka mole o ka aina.
Ekolu lakou keiki,
I hanau i ka la kahi,
O Niihau, o Kaula, Nihoa pau mai,
Pa ka makuahine,
Oili moku ole mai ma hope.
Na Kalani e hoolaa n moku,
Kau iluna o Nuumea
I ka ahui alii o Kaialea.
Na ka lanakila e au na moku.
I huia na kolu e Kalani;
O Hilo, o Puna, o Kau, lele wale.
Ku mai Kalani me ke kahuna,
Kilohi mai ia Maui a Kama.
Aole e u aku puni ka āina
Ke kalele a Kalanimakahakona,
A ka uiaa i kilakila,
Ke koa nui o lanakila,
Nana i keehi Oahu.
Nakolo na moku i ka pea
I ka maha o Kauai, malia.
Puni na aina ia Kalani,
Ia Kalanialonoapii,
Ke kumu alii o Haloa.
Ea mai Hawaii ka moku;
Ea pu me ka lanakila-la.
(Aole i pau)그리고 하와이이누이아케아가
어둠 속에서 솟아올랐네.
그리고 섬이, 땅이,
누우메아 제도가
타히티 옆에 생겨났네.
마우이 섬이 태어났다네.
카마랄라왈루의 후손들이 사는 섬.
하우메아의 쿨루와이에아를 남편으로,
히나누이아칼라나를 아내로,
신이자 제사장인 몰로카이가 태어났네.
최초의 아침 햇살1
누우메아로부터 왔다네.
하늘에서 왕2이 내려왔다네.
타히티에서 온 생명수.
라나이를 아들로 입양했네.
케아우카나이는
홀라니의 왈리누우를 아내로 맞이했네.
신성한 알비노3 울루히나.
시조인 카호올라웨가 태어났다네.
울루히나4를 불러
아이의 탯줄을 자르고,
아이의 태는
요동치는 파도의
포말 속에 던졌다네.
아이의 옷을 찾았네.
몰로키니 섬은
아이의 탯줄이라네.
이제 네 번째의 아후키니아라아,
이국땅의 족장이
물고기의 아가미와
할레할레칼라니의 높은 파도에서 잉태되었네.
이어
워히5인 오아후가
아후키니아라아를 아비로 태어났네.
아버지 라아카푸와
족장 누우포키를 낳은
어머니 라아메아라아코나에 의해
신성한 마칼리이6의 밤, 천둥이 칠 때
노네아 사원에서 잉태되어
족장이자 왕자이며 왕의 자손인 카우아이가 태어났네.
모든 섬 중 으뜸인
하와이의 섬들을
칼라니7
흩뿌렸도다.
파도에 떠밀린 배들이
신성한 자유의 땅 홀라니로 흘러갔네.
카네 카나로아의 땅을 위해 맞섰도다.
폴라폴라(보라 보라)의 가시 창이
와날리아를 찍어 올렸네.
와날리아가
하날라아를 아내로 맞아
뿌리8의 땅, 땅의 줄기
인니이하우 섬이 태어났도다.
부부는 같은 날 태어난
세 명의 자녀
니이하우, 카울라, 니호아를 낳았네.
이후 어머니는 더 이상 잉태하지 않았고,
섬도 더 이상 태어나지 않았도다.
칼라니의 축복으로 섬들은 신성해졌고,
카이알레아 왕족 중
으뜸은 누우메아였네.
정복자가 섬을 지배하였도다.
힐로, 푸나와 카우
셋도 칼라니에 의해 통합되었네9.
칼라니10는 사제와 함께
카마11의 마우이를 통치했도다.
그는 곧 오아후를 정복한
젊고 용맹하며 고귀한
최고의 전사
칼라니마카하코나의 지원을 얻어
섬을 다스렸네.
섬은 마침내 평화를 찾았고
카우아이도 안심했네.
할로아 왕족의
칼라니알로노아피이12
하와이 제도를 평정했네.
마침내 하와이 아일랜드가 솟아올라
승리를 거두었도다.
(미완성)13

1최초의 후손은 최초의 햇살을 상징하는 노란 꽃으로 표현됩니다.
2카메하메하 왕의 신성한 계보를 지칭합니다.
3원본에는 ‘케케아 카푸’로 표현된 신성한 알비노는 13세기에 ‘마말라’로 불리는 배가 마우이에 난파되면서 유입된 ‘포에 오하나 케케아’를 일컫습니다.
배에는 선장 외에 남녀 5명이 더 있었습니다.
그 중 ‘넬레이케’라는 여인이 마우이의 족장인 ‘와칼라나’의 아내가 되어 아들 ‘알로-오-이아’를 낳고 눈동자의 색이 밝은 백인 즉, 고대의 신성한 알비노인 ‘포에 오하나 케케아’의 조상이 되었다고 합니다.
4흔히 신분이 낮은 소작농을 일컫는 ’로파’라는 단어는 여기에서 시조로 쓰였습니다.
5’워히’는 오아후 족장 중 가장 높은 것으로 여겨졌습니다.
6같은 이름인 플레이아데스 성운이라기보다는 ‘마칼리이’(여름에 해당하는 6개의 달을 총칭함) 달을 일컫는 것이 분명합니다.
7’칼라니’는 문학에서 천상 혹은 하늘에 속한 자를 뜻하며 이 시기부터 자유롭게 사용되어, 전체가 카메하메하 대왕의 ‘이노아’(이름)에 관한 노래라는 점이 분명해집니다. 관습에 따라 그의 위업을 상징적 언어로 찬양하고 공통의 전통 설화에 실어 전합니다.
8’아아’는 잔뿌리, ‘몰레’는 줄기 혹은 원뿌리를 말합니다.
9카메하메하가 각 섬을 정벌하기 시작합니다.
10‘셋도 칼라니에 의해 통합되었다’는 것은 카메하메하가 ‘힐로’, ‘푸나’와 ‘카우’를 정벌하고 ‘키왈라오’를 몰아내 하와이 절반을 통일한 사실을 일컫는 것으로 보입니다.
11카마랄라왈루의 시적 축약 형태.
12카메하메하의 또 다른 별칭.
13서기가 원본을 구하지 못한 듯, 노래는 미완으로 남아있습니다.